Realisatie of renovatie van plein vraagt vakmanschap

Auteur: Hans Bouwman

Het realiseren of aanpassen van een plein is in de afgelopen decennia ingewikkelder geworden. Uiteraard zijn de politieke en bestuurlijke besluitvormingen even complex gebleven, maar het ontwerpen van een plein in de openbare ruimte heeft tegenwoordig heel wat voeten in de aarde. Voor het realiseren van een plein is vakmanschap nodig. Wij vroegen drie gemeenten waarin dat vakmanschap zit.

Vakmanschap blijkt volgens de drie gemeenten (Noordoostpolder, Kerkrade en Losser) vooral te zitten in het proces van bewonersparticipatie. Plein De Deel in het centrum van Emmeloord moet in de tweede helft van 2020 gereed zijn. Het plein maakt deel uit van het centrumplan van Emmeloord, een plan van de gemeente Noordoostpolder (circa 47.000 inwoners*) om er een ‘gezellig stadshart’ van te maken. Hoe ga je als gemeente nu zo’n plan invullen? Een belangrijk onderdeel is de participatie van betrokkenen, zo zegt Johan Verhage, civieltechnisch projectleider bij de gemeente Noordoostpolder. ‘In het hele proces zijn bewust de bewoners en de ondernemers meegenomen om te kijken wat de wensen en verlangens zijn. Er zijn diverse inloopavonden geweest en iedereen die wilde bijdragen aan het centrumplan kon zich laten horen in de ‘stadscafés’. Het centrumplan is dan ook op die reacties gebaseerd.’

Samen optrekken

Een gemeente die ook nadrukkelijk de regie wilde voeren bij de uitvoering van de plannen voor het vernieuwde centrum is gemeente Kerkrade (circa 46.000 inwoners*). ‘Belangrijk is dat je als gemeente vasthoudt aan de plannen’, zegt Eric Komen, civieltechnisch projectleider. ‘Nadat het concept was vastgesteld hebben we dat ook met hand en tand verdedigd. Nu hoor je regelmatig dat er wijzigingen nodig kunnen zijn door voortschrijdend inzicht, maar dan is je voorbereiding niet goed geweest.’ Een voorbeeld van vakmanschap ligt ook in handen van de uitvoerders van de plannen, vindt Komen. ‘Als het werk met passie wordt gedaan, kun je dat zien. Dan hebben mensen ook begrip voor eventuele overlast. Het is belangrijk dat je het samen doet, je moet samen optrekken en elkaar kunnen vertrouwen.’

Verkeerskundig plan

Gemeente Losser (circa 23.000 inwoners*) heeft diverse pleinen binnen haar grenzen; het grootste is het Raadhuisplein, het hart van de gemeente, dat momenteel niet meer is dan een parkeerplaats en evenementenplein. In het parapluplan dat de gemeente heeft gemaakt voor het centrum staat onder meer dat het Raadhuisplein ten behoeve van de verblijfsfunctie een hoogwaardige inrichting en uitstraling moet krijgen. ‘Bij ons is bij dit soort projecten altijd het uitgangspunt een verkeerskundig en waterkundig plan en daarnaast de bewonersparticipatie’, zegt Mark Slooijer, projectleider Civiele Techniek van de gemeente. Voor het Raadhuisplein betekent dat onder meer dat het plein autoluw wordt en dat er meer geparkeerd gaat worden aan de randen van het centrum en dat er ook scherper gehandhaafd wordt. Op grond van de Inspraakverordening Losser 2004 krijgen inwoners van de gemeente en belanghebbenden (bijvoorbeeld ondernemers) vooraf de gelegenheid hun zienswijzen over het schetsontwerp kenbaar te maken.

* Bron: www.regioatlas.nl/gemeenten

Dit artikel is een ingekorte versie van het artikel dat in het Mooie Pleinen magazine is verschenen.

03 april 2020

MEER UPDATES

Participatie in coronatijd: kansen en valkuilen

Hoe laat je in deze crisistijd bewoners participeren? Deze vraag stond centraal tijdens het webinar georganiseerd door Stadszaken, Stedelijk Interieur en Citisens op 27 mei.

BEKIJK PROJECT

Royale banken, groen en historische route kenmerken Piet Soerplein

Verbinden, versterken en vinden zijn drie thema’s uit het Ruimtelijk Actieplan Havelte dat ten grondslag heeft gelegen aan de herinrichting van onder meer het Piet Soerplein in het Drentse dorp.

BEKIJK PROJECT

Toonaangevend smart city project Toronto kapt ermee, hoe doen we het in Nederland beter?

Na een investering van 50 miljoen en geplande investeringen oplopend tot 1,3 miljard dollar, wordt nu toch de stekker uit Toronto’s spraakmakende slimme waterfront getrokken. Door corona zou het project niet meer rendabel zijn. Van meet af aan werd de ontwikkeling echter geplaagd door zorgen om de privacy van stedelingen. Hoe voorkomen we dat de smart city in Nederland hetzelfde lot treft? 

BEKIJK PROJECT

PARTNERS